Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Natura 2000
Volgens het ontwerpbesluit Binnenveld van LNV (2009) bestaat het Natura2000 gebied Binnenveld uit de Bennekomse Meent en de Hellen, samen een oppervlak van 110 ha. Op dit oppervlak moeten 3 habitattypen (allen kwelafhankelijk) beschermd en in stand gehouden, respectieveijk hersteld worden: H6410 (blauwgrasland); H7140 (overgangs- en trilveen) en H 7230 (alkalisch laagveen). De maatregelen om dit te realiseren worden vastgelegd in een beheerplan.
De milieu-organisaties van de WERV-gemeenten hebben in een zienswijze duidelijk gemaakt dat de doelstellingen van LNV niet of nauwelijks haalbaar zijn omdat het gebied te klein is en omdat de habitattypen nu al zeer ernstig bedreigd zijn door verdroging en vermesting. Voor het gebied geldt een "sense of urgency", d.w.z. als de bedreigingen niet binnen 10 jaar zijn opgelost dan zijn de habitattypen in het gebied reddeloos.
Zonder uitstel zijn er maatregelen nodig voor versterking van de kweldruk (b.v. door verhoging van het peil van de Grift), vermindering van de stikstofdepositie (o.a. door vergroting van het extensiveringsgebied rond het N2000 gebied en vergroting van het N2000 gebied met percelen die potentiŽel geschikt zijn voor ontwikkeling van blauwgrasland.
In het gebied komen diverse habitatsoorten voor die wettelijke, europese bescherming hebben. Voor deze soorten en de vele rode lijstsoorten van planten en dieren is bescherming niet genoeg. De vitaliteit van de soorten in het N2000 gebied vereist dat er uitwisseling tussen soortgenoten is. Daarvoor dient het N2000 gebied via de EHS en ecologische verbindingszones verbonden te worden met de Utrechtse heuvelrug, de Veluwe, het noordelijke deel van de Gelderse Vallei en met de Rijnoevers. Helaas is er nog nauwelijks zicht op hoe, en wanneer de ecologische verbindingen worden ingericht.
HetN2000 gebied en zijn directe omgeving is uiterst belangrijk voor weidevogels. Hier broeden, Grutto, Tureluur, Wulp, Kievit en Watersnip. Vooral deze, maar ook andere weide- en moersvogels zijn ernstig tot zeer ernstig bedreigd. Het beheerplan voor realisering van de N2000 doelstellingen Binnenveld moet danook niet alleen rekening houden met de habitattypen en habitatsoorten maar ook met bedreigde diersoorten die in en rond het N2000 gebied leven.

 

beveld1b
beveld1 schraalgrasland2 stokstofdepositie2 MeentEHSextensiveringsgebied
Stikstofdepositie in Binnenveld = 2-3x omlijnd= extensiverings gebied volgens SVGV
Donker blauw= potentieel blauwgrasland
Geel-oranje= habitatgebied, DLG 2005.
afnamekwel kwelverandWVEc presvdHeijdengeluidcopy bp17d
vermindering kweldruk bij max wateronttrekking verandering kweldruk bij peilverhoging Grift Gekleurde en gearceerde gebieden= verstoord groen-EVZ; rose=gewenst extensiveringsgebied

Externewerking ; stikstofdepositie;
peilverhoging; beheerplan DLG ;

Wageningse Broek
 

email link: Vogels ;
libellen ; flora