Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 

Broekontginningen
Het broekontginningenlandschap ligt in de lage delen van het dekzandgebied. Omdat het gebied erg nat is, werd het vroeger slechts als hooiland gebruikt, het was onbruikbaar voor akkerbouw.
De wegen door de natte gebieden werden op dijken aangelegd. Men koos voor korte verbindingen, de wegen waren dus recht, zoals te zien op de kaart: Maanderdijk en Meentdijk.
Pas in de loop van de 19e eeuw, na invoering van betere ontwaterings- en bemestingstechnieken (kunstmest kwam aan het einde van de 19e eeuw ter beschikking) werd akkerbouw mogelijk. Mas is een belangrijke teelt in dit gebied maar veehouderij is nog steeds de overheersende agrarische activiteit.
Het landschap is langs rechte lijnen verkaveld. Soms zijn de kavelgrenzen geaccentueerd door houtwallen, maar meestal is er een grensaanduiding met prikkeldraad.
Op de kaart (Topografische militaire kaart 1914) is een duidelijk verschil te zien tussen het verkavelingspatroon in het broekgebied Maanderbroek en het kampengebied de Kraats.
De onderste figuur geeft een beeld van het open karakter van het broekgebied bij de Maanderdijk.
 

kaartmaanderbroekkopie
broekontginningIMGP6489

email link: Vogels ; libellen ; flora

Oude kaarten ; beeldkwaliteitsplanVallei