Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 

Houdbaarheid Binnenveld
Of het Binnenveld behouden kan blijven als belangrijk natuur en recreatiegebied, is zeer de vraag. Er zullen in ieder geval een aantal maatregelen noodzakelijk zijn.
Het is van groot belang dat er harde grenzen zijn voor "rode en groene" gebieden (dus voor respectievelijk bebouwing en natuur). In het Binnenveld is een gebied aangegeven als waardevol landschap. Dat zou groen gebied moeten zijn, maar vreemd genoeg, worden door Wageningen daar woningen gebouwd.
De infrastructuur in het Binnenveld moet worden aangepast door aanleg van comfortabel en snel openbaar vervoer
(bijv een light rail ringlijn tussen de WERV-gemeenten ). Daarmee zal de noodzaak voor aanleg van wegen vervallen en kunnen wellicht wegen dwars door het Binnneveld gesloten worden voor auto's. De ruimte in en rond het Binnenveld is uiterst beperkt dus erg kostbaar. Bij aanleg en sanering van bedrijventerreinen moet daarmee rekening worden gehouden. Op de luchtfoto van een terrein bij Ede zien we lage platte bedrijfsgebouwen op ruim bemeten percelen. Een aantal van de bedrijven kan wellicht in meerlagige gebouwen gehuisvest worden met parkeergelegenheid onder gebouwen of op de daken. Rationalisering van grondgebruik en compactere bedrijven- terreinen zal ruimte leveren voor andere bestemmingen: woningbouw en/of natuur!. Verdroging is wellicht de grootste dreiging voor de natuur in het Binnenveld. Verhoging van de kweldruk is noodzakelijk. Afvoer van hemelwater moet daarom losgekoppeld worden van de riolering en juist bijdragen aan het grondwater. De laatste jaren is er een sterke afname van allerlei typische vogels van het boerenland, zoals de veldleeuwerik. Ze zijn afhankelijk van ruigten en kleine bosjes. Het is wenselijk dat bermen, randen van akkers en weilanden ingericht worden als smalle ecologische zones, zoals nu gebeurt in Droevendaal (akkerranden regeling!). Overheden zouden boeren dan natuurlijk schadeloos moeten stellen. Alle maatregelen kosten geld, het is daarom nodig dat er een breed draagvlak voor natuurbehoud is. Natuur educatie voor kinderen en volwassenen is een absolute voorwaarde om te komen tot zo'n draagvlak. Verenigingen als IVN en KNNV doen hun uiterste best. De overheid zou er een voorbeeld aan moeten nemen!

Woningensch17Bveld4a
openbvervoerWERV2030 bedrijventerreinEde3
Woningensch17Bveld4

Waardevol landschap en bewomimg

Openbaarvervoer
WERV

Bedrijventerrein
Ede

IMGP5973
regenwaterafkoppelen3 bermenIMGP9985

Natuureducatie

Afkoppeling
hemelwater

Ruige bermen
Droevendaal

links: kwaliteitlandsch ; NedLandsch ;

Deltaplan Landschap

email link: Vogels ;
libellen ; flora