Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 
deelgebiedene1

Binnenveld, problemen
Het Binnenveld heeft veel problemen. Ze hangen samen met:
agrarische activiteit (stikstofbelasting en fosfaatbelasting);
verstedelijking van de regio met daarmee samenhangend een complexe infrastructuur van wegen en spoorlijnen, aanleg van bedrijventerreinen en woningbouw, waardoor het Binnenveld afgesloten raakt van de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de rest van de Vallei;
waterbeheer, regulering van grond- waterstanden (met conflicterende eisen van agrariers, natuurbeschermers en bewoners), onttrekking van grondwater voor industrie en drinkwatervoorziening (hetgeen leidt tot verminderde kweldruk) .
afmeting, de afmetingen van de Natura2000 gebieden zijn te gering. Voor behoud van de natuurwaarden, moeten de gebieden aanzienlijk worden uitgebreid.


De problemen doen zich voor in het gehele Binnenveld, maar concentreren zich vooral in het noordelijke deel, daar waar Ede en Veenendaal erg dicht bij elkaar komen. Juist daar liggen uiterst kwetsbare, kwel-afhankelijke natuurgebieden: de Hellen, Bennekommer Meent (door de provincie gekoesterd als waterparels!) en de Bennekomse hooilanden. In deze drassige gebieden vinden we het grootste (hoewel het erg klein is!!) Blauwgrasland van Nederland en zeldzame trilvenen. Bovendien is het een belangrijk gebied voor weidevogels.
Het is moeilijk te zeggen welk probleem de grootste bedreiging voor de natuur in het Binnenveld is, maar verdroging is zeker een goede kandidaat. Verdergaande verdroging zal zeker het einde betekenen van de ecologische bijzonderheid van de Bennekommer Meent en de Hellen.

deelgebiedene doorsnijdinginfrastructe fosfaatbelastinge habitatrichtlijne

Vogelgebieden

doorsnijdingen

fosfaatbelasting

habitatrichtlijn

nattegebiedene stikstofbelastinge1 verdroginge waterparelse

natte gebieden

stikstofbelasting

verdroging

waterparels

Gelderland kernkwaliteiten;

Externewerking N2000

email link: Vogels ; libellen ; flora