Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Dwarsprofiel, Kwel
Het laag gelegen Binnenveld is ingeklemd tussen twee heuvelruggen, en dat heeft gevolgen voor de afvoer van regenwater en daarmee ook voor natuur en landschap.
Regenwater stroomt voor een deel oppervlakkig langs de heuvels af naar de lage gebieden, voor een ander deel zakt het weg in de grond. Ook het grondwater verplaatst zich naar lager gelegen posities. De samenstelling van de ondergrond bepaalt welke weg het grondwater volgt. In de ondergrond zijn lagen waarin water makkelijk verplaatst, de watervoerende pakketten, daartussen liggen moeilijk doorlaatbare lagen, de waterscheidende lagen. Via dit complex gelaagde systeem zakt water vanuit de hogere terreinen in de richting van de Vallei. Hier komt grondwater door onderbrekingen in de scheidende lagen naar de oppervlakte als kwelwater. De laagst gelegen gebieden in het Binnenveld, langs de Grift, zijn om die reden ook de natste gebieden. Hier vinden we op een aantal plaatsen een zeldzame en bijzonder fraaie kwel-afhankelijke flora.
Kwelwater is wegens de lange transporttijd betrekkelijk oud water. Het is in het algemeen schoon en bevat bestanddelen van de lagen waar het doorheen is gevoerd (bijv. kalk). Het oppervlakkige water dat over de flanken van de heuvels naar de Vallei stroomt is z.g. jong, zuur regenwater. Over het algemeen is het vervuild, onder andere door agrarische bedrijvigheid (bijv bemesting). Het Binnenveld heeft om deze reden een fosfaat en nitraatprobleem. Door allerlei ontwikkelingen dreigt de kwel in de Vallei te verminderen: onttrekking van het diepe, oude grondwater tenbehoeve van de drinkwater- voorziening en industriŽle activiteiten vermindert de kweldruk en in de Vallei zal dan de verhouding tussen enerzijds oud, schoon- en anderzijds vuil oppervlakkig water verschuiven in de richting van vervuiling. Agrarische activiteiten, woningbouw en aanleg van bedrijventerreinen in het Binnenveld vereisen regulering van de grondwaterstand. Door uitdiepen en uitbaggeren van sloten en kanalisering van beken wordt regenwater versneld afgevoerd. Daardoor dringt minder regenwater door tot in diepere bodemlagen. Door deze factoren worden kwelstromen minder gevoed. De zeldzame kwel-afhankelijke biotopen in het midden van het Binnenveld lopen dan gevaar.

dwarsprofielValleiwater

Blauwe pijlen geven de stroomrichting weer van oud, schoon water en van jong, eningszins vervuild water. De verticale pijl in het midden geeft de richting van het kwelwater aan.

kwel2

reconstructieVallei ; Kwel; ecohydrologie; Wageningse achtertuin ;

email link: Vogels ; libellen ; flora