Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Bergeend (Tadorna tadorna)
Bergeenden zijn mooi getekende grote gansachtige eenden met een opvallende knalrode snavel.
De meeste Bergeenden zijn hier wintergasten, maar er zijn er ook die in Nederland broeden.
Ze fourageren, lopend, zwemmend of grondelend in ondiep water. Ze zoeken dan naar kleine schelpdieren, wormen en kreeftjes.
Bij de Grift zijn Bergeenden goed te bekijken in de winter en het vroege voorjaar, als grote delen van de Bennekomse hooilanden onder water staan.
Bergeenden nestelen in holen of in dichte vegetaties. Na de broedtijd trekken ze weg naar veilige plaatsen (onder andere in de Waddenzee) voor de rui. In het najaar keren ze terug, vaak in gezelschap van vogels uit noordelijke streken.

bergeendIMGP3046

refs.: vogelbescherming,

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora