Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
essenengenkopie

Eng (Es)
Engen of Essen zijn aaneengesloten, open akkerbouwcomplexen op de flanken van de stuwwallen. Ze liggen tussen bos en heide, hoger op de flanken, en graslanden en venen in lager gelegen en nattere gebieden. De boerderijen werden aan de lage kant van de eng gebouwd, dichtbij de graslanden die in gebruik waren als weiden en hooilanden. De akkers werden bemest met een mengsel van heideplaggen, bosstrooisel en uitwerpselen van het vee: de z.g. potstalmest. Door jarenlange toevoeging van potstalmest ontstond een dikke laag humus, het z.g. esdek. Een eng is nu nog vaak te herkennen als een bolling in het landschap. De eerste Engen dateren uit de 13e eeuw.
Rond het Binnenveld is nog maar weinig over van het "Engen landschap". Restanten zijn nog te zien bij Wageningen en ten noorden van Ede (Doesburger Eng, bovenste foto). De figuur rechtsonder (Wageningse eng, omstreeks 1846) toont de karakteristieke perceelindeling van de eng zonder erfafscheidingen. (foto Archief Gelderland)

doesbergseengIMGP6608
kadaster1811wageningseeng

Oude kaarten ; beeldkwaliteitsplanVallei

email link: Vogels ; libellen ; flora