Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Binnenveld
Het Binnenveld is het zuidelijk deel van de Gelderse Vallei. Het ligt ingeklemd tussen de Utrechtse Heuvelrug aan de westzijde en de Veluwse stuwwal van Ede-Wageningen aan de oostzijde. De oeverwallen en uiterwaarden langs de Neder-Rijn vormen de zuidelijke begrenzing. Het Binnenveld ligt betrekkelijk laag, slechts enkele meters boven NAP. De lage ligging tussen de heuvels en de nabijheid van de grote rivieren maken het Binnenveld kwetsbaar, maar ook tot een gebied met bijzondere natuurhistorische en landschappelijke waarden.
Het Binnenveld is een interessant cultuurgebied (geweest). De flanken van de heuvels rond het Binnenveld behoren tot de oudste landbouwgebieden van Nederland. Hier lagen Engen en Kampen en werden Graften aangelegd. Helaas is er nog maar weinig van over. Maar de boerengemeenschappen en manieren van landbewerking hebben hun sporen na gelaten.
Behalve door de landbouw is het landschappelijk karakter van het Binnenveld in sterke mate bepaald door de uitgestrekte veengebieden en de turfwinning. In vroegere tijden was turf dé energie-bron voor industrie en huisverwarming. Het Binnenveld was daarom lange tijd van groot economisch en strategisch belang.
In deze tijd wordt het landschappelijk karakter in toenemende mate bepaald door verstedelijking en de bijbehorende infrastructuur aan wegen en spoorlijnen.
Met de groei van de omliggende gemeenten, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (WERV-gemeenten), dreigt het Binnenveld steeds meer tot een binnentuintje van een stedelijke agglomeratie te worden. Om meerdere redenen is zo'n ontwikkeling rampzalig. Het Binnenveld dreigt z'n functie te verliezen als oecologische verbinding tussen de Utrechtse en Veluwse heuvels en tussen het rivierengebied en de noordelijke Vallei. Het uitgestrekte open en natte karakter van het Binnenveld maakt het tot leefgebied van allerlei dieren, vooral van weidevogels, maar ook tot een gebied met een bijzondere kwel-afhankelijke flora. Het is zeer de vraag of met het opdringen van de steden de karakteristieken van het Binnenveld behouden kunnen worden.

HKcentraalNed2
IMGP3385

Binnenveld, in zuid-westelijke richting gezien vanaf de noordzijde van de Veensteeg. In de verte de Utrechtse Heuvelrug.

links: Wageningse achtertuin; hoogtekaart

email link: Vogels ; libellen ; flora