Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 
HelgrebbewIMGP6612a

de Hellen, de Bennekommer Meent
"Hel" betekent moerassig veenland.
Vroeger maakten de Hellen en de Meent deel uit van een omvangrijk veenmoeras, nu is er nog een terrein van slechts
enkele tientallen ha over (Hellen, 38 ha; Meent, 49 ha). Het basenrijke kwelwater afkomstig van de Veluwe, draagt bij aan verschraling van de grond in deze gebieden. We vinden hier rietland, zeggenmoeras, en trilveen, en bovenal, de grootste blauwgraslanden van Nederland (ruim 10 ha.) met bijzondere en zeldzaam rijke flora. Blauwgrasland is beperkt tot een klein gebied aan de Atlantische kust van Europa. Daarom zijn de blauwgraslanden van het Binnenveld niet alleen van waarde voor ons land, ze zijn ook van groot Europees belang.
Voor behoud van het zeldzame natuurgebied is de invloed van de basenrijke kwel essentiŽel. Verzuring, vermesting en verdroging zijn de grootste dreigingen .
De Hellen en de Bennekommer Meent zijn beschermde natuurgebieden. Ze zijn in bezit van Staatsbosbeheer.

HelgrebbewIMGP6612 HelgrebbewIMGP6614 HelgrebbewIMGP6627

de Hellen bij Veenendaal

meent3
IMGP3596 IMGP5502

deBennekommer Meent

email link: Vogels ;
libellen ; flora

Blauwgrasland ; Reconstructieplan;
Habitat6410 ; Habitat7140 ; Habitat 7230

Beheerplan DLG; Hydrologisch herstel