Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties

 

Algemeen
Beeldkwaliteitsplan_GelderseVallei-2008
Beeldkwaliteitsplan-Gelderse-Vallei-2007
Beeldkwaliteitsplan 25-10-2007
Functieverandering_regioDeVallei, 2008
Gebiedsplan Natuur en Landschap Gelderland 2006
Kijkend naar Nederland, 2008
Landschappen met toekomstwaarde, 2005
Landschapsboek-Gelderland, 2006
Leesbaar-Landschap, 2007
MilieuBalans-2009
Nationale-Landschappen-RLG., 2005
Natuurbalans-2009
Natuurgebiedsplan GelderseVallei2007
Nota Ruimte, 2006
Reconstructieplan GelderseVallei-Utrecht oost, 2004
Streekplan Gelderland 2005
Streekplanherziening-EHS-2008
Venster op de Vallei, 2000
Verrommeling landschap, 2006
Welvaart en Leefomgeving, achtergrond, 2006
Welvaart en leefomgeving, studie, 2006
Zoekzones-Woningbouw-16-10-2006

Binnenveld - Vallei
Agrarisch buitengebied Ede-2009
Bennekomse meent, 2007
bennekomse_meent_kaart_
Blauwe Kamer, 1995
habitat_6410-blauwgrasland, 2006
habitat_7140-Overgangs-Trilveen, 2006
habitat_7230-kalkmoeras, 2006
habitattype_6510-SchraalHooiland, 2006
LOP-Binnenveld, 2007
Milieutoets_ontwikkelingsplan_buitengebied Ede, 2008
Natura 2000 gebied 65 – Bennekomse Meent, 2006
Natura 2000-gebied 65 – Binnenveld, 2006
Natuurkennis, Grasland / Schraalgrasland
Ruimte_voor_kwaliteit_Ede, 2007
Stroomgebied luntersebeek, 2006

Bodem
Bodem ecologie landschap
Fosfaat en natuurbeheer, 2006
Groot-Zandbrink, 2007
Natuurkunde_in_de_Bodem
Veenweide remmen of doorstarten, 2007
Veenweide_25 X belicht, 2005
Wageningse achtertuin.pdf
 

Cultuurhistorie
Cultuurhistorie in Natuurontwikkeling, 2006
Duizend dingen op een dag, 2004
Historische Geografie
Landgebruik-Alterra-1850-1990, 2003
Nota Belvedere, 1999
Regiolab-historisch overzicht-RPB, 2004
Turfwinning in laag nederland, 2006
Turfwinning-rijnland, 2005

EHS-Natura 2000
Aanwijzing N2000 Binnenveld (LNV)
aanwijzing-Zienswijze N2000 Binnenveld

Akkerrandenregeling, 2006
Akkervogels, 2001
Ammoniak
Biodiversiteit werkt, 2008
Concept beheerplan mrt-2009
Ecologisch rendement ontsnippering, 2002
Ecologische verbindingszones
Externe werking
Floristische hotspots
Groene grens
Handreiking kwaliteit Landschap, 2006
InrichtingsmodellenEVZ
Investeren in Nederlands Landschap, 2007
Investeren_in _landschap-nota, 2007
Kamsalamanders.pdf
Knelpunten_Natura2000_gebieden, 2006
Meerjarenprogram Ontsnippering, 2004
Natura 2000 Monitor, 2008
Habitat types-EEG, 2002
Robuuste verbindingen, 2005
Spelregels_EHS, 2007
Tranche Indeling Natura2000., 2008
Weidevogelbescherming, 2006

Milieu educatie
LNV-NatuurEducatie, 2008
Natuur en Milieu Educatie, 2008

Water
Ede_Grondwatervisie, 2007
KaderRichtlijn Water , grondwater, 2006
Kwel en ecohydrologie., 1995
Provinciale TOP-lijsten, verdroging, 2008
Water en Land nr 25- juli 2006
Waterbeheer Vallei, e.a. 2005
Waterbeheersplan Vallei-Eem 2004-2007
Waterhuishoudkundig plan binnenveld, 2006
Waterplan Heuvelrug, 2005
Waterstromen in heuvels, 2007

 

email link: Vogels ; libellen ; flora ; hoofdmenu