Binnenveld Start

naar hoofdmenu

Inhoud

Intro
Binnenveld / Vallei
Hoogtekaart
Hoogtekaart detail
Vallei in ijstijd
Dwarsprofiel afzettingen
Dwarsprofiel kwel
Dwarsprofiel U-heuvelrug

Vallei beken
Bodemkaart Binnenveld
Bodemkaart detail
Binnenveld in de 15e en 17e eeuw
Binnenveld 1802
Binnenveld 1846
Verandering grondgebruik
Grondgebruik 1850
Grondgebruik 1900
Grondgebruik 1930
Grondgebruik 1960
Grondgebruik 1990
Binnenveld 2005
Plan WERV 2015
Landschapstypen
Graften
Engen (Essen)
Kampen
Potstal
Broekontginningen
Veenontginningen
Uiterwaarden/Oeverlandschap
Ecologische Hoofdstructuur
EHS Binnenveld, ecologische betekenis
Ecologische modellen
Binnenveld problemen
Houdbaarheid Binnenveld
Herstelmaatregels
Natura 2000

Landschappen
Hellen en Meent
Hooilanden
Uiterwaarden etc
Blauwe Kamer
Plasserwaard

Litteratuur
Referenties


 
modelkamsalamanderbveldkopie1

Ecologische modellen
Een ecologische verbindingszone (EVZ) is een strook in het landschap, die natuurgebieden met elkaar verbindt. Zo’n zone of strook kan bestaan uit natuurvriendelijke oevers, houtsingels, bosjes en struweel. Maar het kan ook een serie poelen zijn, natte weilanden of graanakkers. Dieren en planten kunnen via de zones van het ene naar het andere leefgebied verplaatsen. Vooral voor kleine populaties die met uitsterven worden bedreigd is uitwisseling tussen verschillende gebieden van groot belang. Uitwisseling draagt bij aan de vitaliteit van soorten.
Het inrichten van een ecologische verbindingszone gebeurt volgens een model. Een model staat voor een type inrichting van het gebied. Modellen hebben de naam gekregen van een diersoort die zich in de desbetreffende inrichting thuis voelt. Bijvoorbeeld het model Kamsalamander, Vuurvlinder of het model Das.
Als voorbeeld het model Kamsalamander, beschreven op de website van de prov. Gelderland (click op EVZ):
Het model bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone .'Natte' elementen, met name poelen, zijn essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen ook andere zeldzame amfibieŽn -heikikker, boomkikker, knoflookpad- en ringslang doelsoort zijn. 
Een corridor is een langgerekt, min of meer aaneengesloten gebied van tien tot vijftig meter breed met een geschikte begroeiing.
Stapstenen zijn kleine leefgebieden van ťťn tot enkele hectaren waar de soort zich kan voortplanten.
De landschapszone is het totale gebied van een ecologische verbindingszone waarbinnen stapstenen en corridors kunnen worden gerealiseerd (250 tot 500 meter breed).
Op de plaatjes is te zien dat voor veel soorten een passage tussen Veenendaal en Ede essentieel is. Daarom moet dit gebied met de grootste zorgvuldigheid ingericht worden!
Voor Dassen en andere marterachtigen is er nauwelijks mogelijkheid om van de Utrechtse heuvelrug naar de Veluwe te komen. Daarom moet er spoedig een EVZ van het model Das door het Binnenveld worden geprojecteerd.

modelkamsalamanderbveldkopie modelwindebveld modelvuurvlinderbveld modeldasbveld

model
kamsalamander

model
winde

model
vuurvlinder

model
das

Ecologische modellen

email link: Vogels ;
libellen ; flora

Model Winde: riviertjes, beken en rijk begroeide oevers. Voor vissen, libellen e.a. insecten, en vogels, bijv. de IJsvogel.
Model Vuurvlinder: landschap met bloemrijke bermen en slootkanten en schrale graslanden. Voor allerlei vlinders en vogels.