Binnenveld Flora

naar hoofdmenu
Inhoud

Blauwe Kamer - landschap
Flora Bl-Kamer - 1
Flora Bl-Kamer - 2
Flora Bl-Kamer - 3

Bennekommer Meent-landsch
Flora-Meent - 1
Flora-Meent - 2
Flora-Meent - 3
Flora-Meent - 4

Hellen landschap
Planten Hellen-Meent

Blauwgrasland-1
Blauwgrasland-2
 

bekenenblauwgrasland

Blauwgrasland is een plantengemeenschap die in het verleden in Nedederland zeer algemeen voorkwam. Rationalisering van de landbouw, het gebruik van meststoffen en verdroging door verlaging van de grondwaterstand (de drie v's: vermestig, verzuring en verdroging) hebben tot gevolg gehad dat thans blauwgrasland nog maar op enkele plaatsen voorkomt. In de Bennekomse Meent is thans nog het grootste aaneengesloten blauwgrasland te vinden: een gebied met een omvang va ongeveer 6 ha. Ook elders in Europa is blauwgrasland zo goed als verdwenen.

In het Binnenveld zou bij zorgvuldig beheer blauwgrasland kunnen terugkeren. In de linker figuur is met blauw een gebied aangegeven dat in principe de bodemeigenschappen heeft voor een ontwikkeling tot blauwgrasland. Er moeten dan wel een aantal maatregelen genomen worden. Versterking van de kweldruk is daarvan wellicht één van de belangrijksten. De toestroom van kwelwater moet zodanig zijn dat in de winter het gebied 'plas-dras' staat terwijl in de zomer het grondwaterpeil mag zakken tot onder het maaiveld. De bodem moet zwak zuur zijn (pH 5-6) en niet te voedselrijk.
Dichtbij het Bennekomse Meent liggen enkele kleinere blauwgraslandgebieden: de Hel/Blauwe Hel; Meeuwenkampje; Allemanskampje en meer naar het noorden in de Gelderse Vallei, Groot zandbrink.
 

Detail van het Natura 2000 gebied 065 Binnenveld. Het gebied is als N2000 gebied aangewezen voor de habitatypen:H6410-Blauwgrasland; H7140A-Overgangs- en trilvenen; H7140B-Overgangs- en trilvenen, Veenmosrietlanden; H1393-Geel schorpioenmos.
Met rood is blauwgrasland aangegeven.
Voor het blauwgrasland en de andere habitattypen waarvoor het gebied de N2000 status kreeg, geldt sinds 2007 een 'sense of urgency', een 'wateropdracht', hetgeen betekent dat als niet binnen 10 jaar de hydrologische toestand (=versterking van kweldruk) van het gebied niet op orde is, de habitattypen niet meer te redden zijn.

N2000Binnenvelda

email link: Vogels ; Binnenveld ; libellen

links: Natuurkennis ; Natura2000 ; soortenbank ; fotoherbarium ; Hotspots WOT-9