Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Zomertaling (Anas querquedula)

In het voorjaar zijn Zomertalingen te zien in de Blauwe Kamer, in de Wageningse Bovenpolder, maar misschien het best op de ondergelopen gebieden van de Bennekomse Hooilanden. Zomertalingen fourageren in ondiep water, ze eten kleine waterdiertjes zoals slakken en wormen, maar ze grondelen ook als ze op zoek zijn naar waterplanten en algen
Zomertalingen broeden in drassige gebieden met een dichte vegetatie, zoals bijvoorbeeld in sommige delen van de Bennekommer Meent en de Hooilanden. Aan het begin van de herfst trekken de Zomertalingen weer weg naar het zuiden. Ze overwinteren in Afrika.

zomertalingIMGP3352

refs.: vogelbescherming, ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora