Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Wulp (Numenius arquata)

Wulpen zijn Nederlands grootste steltlopers. Het zijn hier zowel broed- stand- als trekvogels. Veel van de hier broedende Wulpen blijven, als de winter zacht is, het hele jaar; anderen treken in de winter naar de Franse of de Engelse kusten. Wulpen die in ScandinaviŽ broeden komen hier overwinteren.
In het Binnenveld zijn Wulpen te zien op grasvelden en omgeploegd akkerland, maar in de winter ook op de ondergelopem hooilanden langs de Kooiweg. Ze zoeken daar naar regenwurmen, larven van insecten en slakjes.
In het voor- en najaar zijn er in het Binnenveld op de graslanden ook Regenwulpen te zien. Ze zijn een stuk kleiner dan Wulpen, de snavel is korteren meer gebogen dan bij de Wulp en ze hebben lichte strepen op de kop.
Regenwulpen broeden niet in Nederalnd, het zijn doortrekkers, die in ScandinaviŽ broeden en in Zuid Europa overwinteren.

wulpIMGP8664kopie

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora