Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Wintertaling (Anas crecca)

Wintertalingen zijn vooral in het voorjaar goed te zien in de Blauwe Kamer en in de ondergelopen gebieden van de Bennekomse Hooilanden. Het zijn grondeleenden die in ondiep water zoeken naar plantaardig materiaal.
Het aantal broedende vogels in Nederland is betrekkelijk gering, de meeste Wintertalingen broeden noordelijker, in ScandinaviŽ, NW Rusland en de Baltische landen. Nederland ligt ongeveer in de overgang van broed- en overwinteringsgebied. De meeste Wintertalingen overwinteren in zuidelijke streken tot zelfs in Afrika.

wintertalingIMGP2772

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora