Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
n
naar hoofdmenu


Wilde zwaan (Cygnus cygnus of Cygnus musicus)

Wilde zwanen zijn wintergasten in Nederland. In het najaar komen duizenden exemplaren uit het hoge noorden (Russische toendra's) naar de Nederlandse weide- en duingebieden. Wilde zwanenzijn niet zo vaak te zien in de weilanden langs de Grift. Evenals hun nauwe verwanten, de Knobbelzwanen, eten ze gras en ook wel waterplanten. Wilde zwanen hebben evenals Kleine zwanen een gele snavelbasis maar bij Wilde zwanen loopt het geel verder door naar de snavelpunt. Door het ontbreken van een knobbel op de snavel, zijn ze makkelijk te onderscheiden van Knobbelzwanen.

Wildezwaan

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora