Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
n
naar hoofdmenu


Wilde eend (Anas platyrhynchos)

Wilde eenden zijn welhaast overal in het Binnenveld te zien, maar het best kan je ze bekijken in een rustige omgeving zoals in de Blauwe Kamer of langs de Grift. Wilde eenden eten kroos en waterinsecten. Ze grondelen ook, ze eten dan waterplanten, wormen en zelfs kleine visjes.
Wilde eenden broeden op beschutte plekken langs het water, soms ook in verwilderde weilanden.
De Wilde eenden in Nederland zijn voor een deel standvogels en voor een deel trekvogels. In het najaar arriveren hier vogels uit noordelijkere streken en een deel van de "Nederlandse" vogels trekken naar het zuiden.

wildeeendIMGP8674

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora