Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Tureluur (Tringa totanus)

Turuluurs komen voor in ruige, vochtige en grassige gebieden (zoals de Bennekommer Meent en de Hooilanden), langs oevers van rivieren en plassen en langs modderbanken. Dit zijn gebieden waar ze fourageren op wormen, kleine kreeftachtigen en slakjes. We kunnen Tureluurs danook aantreffen in de ondergelopen terreinen langs de Kooiweg, langs de oevers van de Nederrijn en in de Blauwe Kamer.
Het Binnenveld is broedgebied voor enekele paren Tureluurs. Ze nestelen in ruige weiden, een biotoop dat in Nederland steeds zeldzamer wordt. Tureluurs zijn danook rode-lijst-vogels.
Nederlandse Tureluurs trekken in de winter naar zuidelijke streken tot zelfs naar West Afrika. Nederland is voor Tureluurs vooral een doortrekland. In het voor- en najaar passeren grote hoeveelheden Tureluurs . Dit zijn de vogels die in noordelijke streken broeden en in Zuid Europa of Afrika overwinteren.

TureluurIMGP5036copy

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora