Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

tafeleend1

Tafeleend (Aythya ferina)

Tafeleenden zijn duikeenden maar soms zie je ze ook grondelen als een wilde eend. De tafeleend verzamelt het voedsel voornamelijk onder water. Het voedsel bestaat uit waterplanten, kranswieren en fonteinkruiden, evenals vlokreeften, zoetwatermollusken, waterinsecten (larven), amfibieŽnlarven, kikkervisjes
, kleine visjes en driehoeksmosselen. De tafeleend eet in de ruiperiode ook muggenlarven.
De tafeleend is gevoelig voor vermesting en verslechtering van waterkwaliteit (en daardoor verminderde draagkracht van het gebied qua voedselbronnen). De soort is gevoeliger voor
waterrecreatie dan andere eendensoorten. Men heeft verstoringsafstanden van 300-400 m vastgesteld ten opzichte van watersporters en boten, en een deel van de eendengroep is al op grotere afstanden waakzaam. Waterrecreatie en scheepvaart zijn daardoor van invloed op de aantallen en de verspreiding van de tafeleend.


Ze zijn vooral in het voorjaar, te zien in de B
lauwe kamer; de Plasserwaard en de Wageningse Bovenpolder.

Alterra; Vogelbescherming

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora