Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Smient (Mareca penelope)

Smienten zijn in Nederland wintergasten. Ze arriveren in het najaar vanuit het noorden van ScandinaviŽ en SiberiŽ en ze vertrekken in het vroege voorjaar weer naar hun noordelijke broedgebieden.
Smienten zijn in grote getale te zien langs de oevers van de Neder Rijn, in de Blauwe Kamer en op de ondergelopen gebieden van de Bennekomse Hooilanden.
Smienten zijn planteneters, ze fourageren op drassige graslanden, maar soms ook grondelend in ondiep water op zoek naar waterplanten.
Er zijn maar weinig eenden die zo mooi kunnen fluiten als Smienten!

smientIMGP3622

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora