Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Slobeend (Anas clypeata)

Slobeenden zijn over het algemeen doortrekkers, ze komen uit noordelijke streken. In koude winters vliegen ze door tot in Afrika. In Nederland zijn de meeste Slobeenden te zien in het vroege voorjaar. Een betrekklijk klein aantal broedt hier in de buurt, o.a. in de Blauwe Kamer.
Zoals de naam zegt, de Slobeend is een slobberaar. Met zijn brede snavel roomt hij het wateroppervlak af. Op een afstand doet hij, wat gedrag betreft, denken aan een stofzuiger.
Slobeenden hebben een voorkeur voor drassige terreinen en ondergelopen weilanden. In het voorjaar als de Bennekomse Hooilanden gedeeltelijk onder water staan zijn ze goed te zien en dan is ook hun slobber-gedrag mooi waar te nemen.

slobeendIMGP3624

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora