Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Scholekster (Bonte Piet) (Haematopus ostralegus)

Scholeksters zijn zowel weidevogels als kustvogels. In beide biotopen kunnen ze volop aangetroffen worden. Het nest is niet meer dan een klein kuiltje in de grond. Tegenwoordig broeden ze ook vaker op platte kiezel daken in het stedelijk gebied.

Voedsel: in weidegbeiden eten ze voornamelijk wormen en insecten (larven).

De kwaliteit van het leefgebied van de scholekster is afgenomen door verslechtering van het voedselaanbod.
Herstel van de gunstige staat van instandhouding van de scholeksterpopulatie is mogelijk wanneer de voedselgebieden die zijn voorkeur hebben zich opnieuw kunnen ontwikkelen. Bovendien moeten de overlevingskansen voor zowel de eieren als de kuikens in de broedgebieden verbeteren.
Scholeksters zijn gevoelig voor verstoring door recreanten wandelaars en watersporters.
In het Binnenveld en omgeving worden Scholeksters aangetroffen langs de Rijn, in de uiterwaarden (Wageningse bovenpolder) en in het nieuwe natuurterrein bij de Lieskamp.
 

scholekster230410

Alterra, vogelbescherming

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora