Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Van de rietvogels is de Rietgors misschien wel het talrijkst. In Nederland broeden vele tienduizenden Rietgorzen in ruigten en in of bij het riet.

Het voedsel bestaat voornamelijk uit insecten en zaden.

Rietgorzen worden veel gezien langs de Grift, in de Veenkampe en in de polders langs de Rijn.

IMGP6685rietgorsvr

vogelbescherming ; vogelvisie ; wikipedia

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora