Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Pijlstaart (Anas acuta)

Pijlstaarten zijn in de wintermaanden en in het vroege voorjaar te zien op veel plaatsen in het Binnenveld. Vooral langs de Kooiweg zjin ze goed te bekijken. Ze hebben een voorkeur voor drassige terreinen en ondergelopen land met ondiep water, waar ze over het algemeen grondelend hun voedsel zoeken.
Pijlstaarten zijn hier overwinteraars, ze komen aangevlogen vanuit Noord-Europa en SiberiŽ. In koude winters trekken ze ver naar het zuiden, zelfs tot ten zuiden van de Sahara.
In Nederland broeden maar weinig Pijlstaarten. Voorzover bekend zijn er geen broedgevallen in het Binnenveld.

PijlstaartIMGP3388

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora