Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Ooievaar (Ciconia ciconia)

Ooievaars zijn bijna het hele jaar in Nederland te zien, maar de grootste aantallen zie je in het voorjaar. Ooievaars zijn trekvogels, in koude winters vliegen ze naar zuidelijke streken: het Middellandse Zee-gebied en Afrika. In zachte winters blijven veel vogels in Nederland.
De ooievaar is broedvogel in het Binnenveld. Op verscheidene plaatsen (o.a. dicht bij de Bennekommer Meent, de Bennekomse Hooilanden, bij de Blauwe Kamer en langs de Grebbedijk) zijn er nesten op hoog opgestelde wagenwielen.
Ooievaars jagen in drassige weilanden en langs sloten op kikkers, visjes, insecten en allerlei andere kleine dieren. Het Binnenveld is danook een bijzonder goed fourageer-gebied voor Ooievaars.

Ooievaars houden in de vlucht hun nek gestrekt, daardoor zijn ze makkelijk te onderscheiden van reigers.

ooievaarIMGP4006

refs.: vogelbescherming, ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora