Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Oeverloper (Actitis hypoleucos)

Bijna alle Oeverlopers zijn doortrekkers. Ze broeden vooral in ScandinaviŽ en ze overwinteren in Afrika. In Nederland zijn maar weinig broedparen.


Tijdens het foerageren wipt het achterlijf van de Oeverloper op en neer.
Hij loopt langs modderige waterkanten en zoekt daar naar wormen, garnaaltjes, visjes en allerlei insecten.

In juni en in het najaar is de Oeverloper in het Binnenveld te zien in de Bovenpolder en in de nieuw aangelegde natuur bij de Lieskamp.

oeverloper7

vogelbescherming, , biotoop o.a.

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora