Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)

Nijlganzen zijn exoten. Ze komen oorspronkelijk uit Egypte en omstreken. Sinds eind jaren zestig van de vorige eeuw komen ze voor als stand en broedvogel in Nederland. In het Binnenveld zijn ze het gehele jaar te bewonderen, zelfs in koude winters verblijven er nog Nijlganzen in het Binnenveld; in het voor- en najaar zijn ze nadrukkelijk (luidruchtig) en in grote getale aanwezig.
Nijlganzen zijn verwanten van de Bergeenden (het zijn dus eenden en geen ganzen!). Doorgaans zijn het vegetariŽrs, ze eten gras en verse blaadjes van struiken, maar ook wormen en andere kleine diertjes worden verorberd.
Ze broeden in dichte vegetaties, maar ook in verlaten nesten in bomen. Niet zelden verjagen Nijlganzen andere vogels van hun nesten.

nijlgansIMGP4873

refs.: vogelbescherming, ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora