Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Lepelaar (Platalea leucorodia)

Lepelaars zijn in het voor- en najaar op verschillende plaatsen hier in de buurt te zien. Als broedvogel komen Lepelaars voor in de Blauwe Kamer. Als fouragerende vogels zijn ze vanaf het voorjaar tot ver in het najaar te zien in de Blauwe Kamer, de Wageningse Bovenpolder en alleen in het voorjaar langs de Kooiweg, als de Bennekomse Hooilanden gedeeltelijk onder water staan.
Lepelaars fourageren al wadend in ondiep water, ze jagen op vis en andere kleine waterdieren zoals granalen. Bij het voedsel zoeken zwaaien ze heen en weer met de snavel door het water.
Lepelaars broeden in moerassig gebied met rietkragen maar ook, zoals in de Blauwe Kamer, in bomen en dichte begroeiingen.
In het najaar trekken Lepelaars naar het zuiden: het gebied rond de Middellandse Zee of verder naar de Westafrikaanse kust.

lepelaarIMGP3495

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora