Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

kuifeendIMGP3261


Kuifeend (Aythya fuligula)
In de winter en het voorjaar zijn Kuifeenden in grote getale aanwezig in de Wageningse Boven polder en in de Blauwe Kamer. Soms zie je ze ook dobberen in de Grift. In de winter wordt de Nederlandse populatie tijdelijk versterkt met talrijke gasten, overwinteraars, afkomstig uit ScandinaviŽ.
Kuifeenden zijn duikers die in vrij diep, helder water zoeken naar allerlei kleine waterdiertjes, zoals slakken, wormen, waterinsecten en vooral driehoeksmosselen, maar ze eten ook waterplanten.
Kuifeenden broeden in Nederland in dichte begroeiingen langs open water.

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora