Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Krakeend (Anas strepera)

Krakeenden zijn in het vroege voorjaar te zien langs de Grift en op de ondergelopen Bennekomse Hooilanden. In de Blauwe Kamer zijn ze vanaf het late najaar tot ver in het voorjaar te bewonderen. Het zijn liefhebbers van drassig land en ondiep wateren.
Krakeenden broeden in Nederland in drassige terreinen met riet en in moerassen. In de zomer, na de broedtijd, trekken ze naar iets koelere streken, o.a. in Oost Europa.

Wat betreft afmeting, gedrag en voedselvoorkeur lijken Krakeenden op Wilde eenden, ze
leven van plantaardig voedsel, vooral van waterplanten en algen, ze grondelen betrekkelijk weinig. Op het land eten ze jonge grassprieten en ook wel zaden.
 

krakeendIMGP2939

refs.: vogelbescherming, ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora