Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Kolgans (Anser albifrons)

Kolganzen zijn wintergasten. In het late najaar komen ze in grote getale uit de broedgebieden in Noord Rusland naar het zuiden. Een belangrijk deel van de ganzen overwintert in de drassige weilanden van het Binnenveld en de uiterwaarden van de Neder-Rijn, waar ze samen met Grauwe ganzen in grote groepen verkeren. In het vroege voorjaar begint de trek naar het noorden en keren de Kolganzen terug naar de broedgebieden.
Kolganzen zijn herbivoor, ze eten gras en jonge blaadjes van struiken en granen, in de uiterwaarden en in het Binnenveld kunnen ze dus goed terecht.
Als broedvogel is de Kolgans in Nederland zeldzaam. Er zijn slechts enkele gevallen gesignaleerd van broedende Kolganzen in de uiterwaarden van de Neder Rijn.

kolgansIMGP2285

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora