Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Van de in Nederland voorkomende watervogels, is de Knobbelzwaan het grootst. Ze kunnen wel 13 kg wegen en de spanwijdte van de vleugels is vaak meer dan 1.5 meter!
De Knobbelzwaan is een planteneter. In het weiland eet hij gras, in het water wordt "al grondelend" naar waterplanten gezocht. Door de lange nek kunnen de zwanen dieper in het water zoeken dan andere grondelaars.

Knobbelzwanen nestelen dichtbij de waterkant, het liefst in een drassige omgeving of tussen het riet.
Broedende Knobbelzwanen moeten niet te dicht benaderd worden, ze kunnen erg aggressief zijn, een klap van een vleugel kan hard aankomen.

knobbelzwaanIMGP0011

refs.: vogelbescherming,ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora