Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Kluut (Recurvirostra avosetta)

Kluten komen vooral voor langs de kust (in het Waddengebied), maar ook langs de grote rivieren zijn ze te zien. Ze broeden meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water. Het nest is niet meer dan een klein kuiltje in de grond.

In het najaar trekken Kluten naar het zuiden van Europa en zelfs wel tot west Afrika.

Voedsel: kleine waterdiertjes zoals kreeftachtigen en wormen (larven).


In het Binnenveld en omgeving worden Kluten aangetroffen langs de Rijn, in de uiterwaarden (Wageningse en Amerongse bovenpolder ).
 

kluut

Alterra, vogelbescherming

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora