Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Kievit (Vanellus vanellus)

Kieviten zijn hier broed-stand- en trekvogels.
In een strenge winter trekken Kieviten naar Zuid-Europa, als de vorst voorbij is keren ze weer spoedig terug.
Kieviten broeden in de weilanden van het Binnenveld.
Ze fourageren in weilanden, op akkers en in de winter op de ondergelopen hooilanden langs de Kooiweg. Het voedsel bestaat uit allerlei bodemdieren.

kievitIMGP0051copy

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora