Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)

Kleine karekiet heeft een voorkeur voor rietlanden.
Kleine karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten, waar ze grote aantallen insecten verorberen. In goede broedgebieden, zoals de laagveenmoerassen in Nederland, kunnen kleine karekieten in kolonies broeden.

De zang lijkt op die van de Bosrietzanger, maar de kleine karekiet imiteert minder; lijkt ook op zang van Rietzanger, maar is minder haastig en eentoniger. Karakteristiek is het steeds terugkerende ’karre karre kiet kiet’.

De Kleine karekiet is goed te zien en te horen langs de Grift en bij de rietkragen van de Wageningse Bovenpolder.

IMGP6520karekiet

vogelbescherming ; vogelvisie

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora