Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Grutto ( Limosa limosa)

Grutto's zijn in Nederland broedvogel, de winter brengen ze door in Zuid-Europa en Afrika.
De Grutto is in Nederland ernstig bedreigd, dat komt voornamelijk door intensivering van het gebruik van agrarische gebieden. Voor het broeden en fourageren prefereren Grutto's ruige, kruidenrijke graslanden, zoals de Meent en de Bennekomse Hooilanden. Het voedsel bestaat uit wormen, larven van insecte en ook volwassen insecten zoals langpootmuggen.

De Rosse Grutto broedt niet in Nederland, het is een doortrekker en wintergast.

gruttoIMGP8681kopie

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora