Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Grote zilverreiger (Egretta alba)

Sinds eind jaren zeventig is de Grote zilverreiger broedvogel in Nederland. Sinsdien heeft hij zich is rap tempo over Nederland verspreid. Grote zilverreigers komen fouragerend voor langs de oever van de Neder-Rijn, in de Wageningse Bovenpolder en langs de Grift, bij voorkeur in rietvelden.Voorzover bekend broeden ze niet hier in buurt, maar wel in de Oostvaardersplassen.
Evenals de Blauwe reiger leeft de Grote Zilverreiger van vis, maar hij eet ook kleine zoogdieren en kikkers.

zilverreigerIMGP2371

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora