Binnenveld Vogels

nnaar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus)

De Grote karekiet leeft in overjarig riet.
Grote karekieten zoeken naar voedsel in natte ruigten in de buurt van het riet, waar ze grote aantallen insecten, larven van waterkevers en libellen verorberen.

De zang lijkt op een krachtige maar enigszins schorre versie van de zang van de kleine karekiet.

De Gote karekiet is goed te zien en te horen l bij de rietkragen van de Wageningse Bovenpolder.

IMGP6677agrotekarekiet

vogelbescherming ; alterra

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora