Binnenveld Vogels


Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Groenpootruiters zijn doortrekkers. Ze broeden in Noord Europa en overwinteren in Zuid Europa en in Afrika. In het voor- en najaar zijn Groenpootruiters te zien in het Binnenveld, langs de modderige oevers van Grift en langs de ondergelopen stukken land in de Bennekomse Hooilanden. Hun voedsel bestaat uit kleine schaaldieren, visjes, wormen en larven van kikkers en salamanders.

groenpootruiter3

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora