Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Grauwe gans (Anser anser )

De Grauwe gans is een vogel van weilanden, drassige gebieden en vooral van moerassen met rietkragen en opslag van wilgen- en elzen. Ze zijn uitsluitend herbivoor: ze eten gras, jong riet en blaadjes van struiken.
Grauwe ganzen nestelen en broeden op veel plaatsen in het Binnenveld, o.a. in de Bennekommer Meent, de hooilanden, de Blauwe Kamer en de Wageningse Bovenpolder. Ze leven vaak in groepen samen met Kolganzen.
Grauwe ganzen zijn het hele jaar door te zien. Vooral in de winter zijn er enorme hoeveelheden omdat dan de plaatselijke populaties versterkt worden door trekkers vanuit noordelijke streken. De overwinteraars komen, afhankelijk de temperatuur, in het najaar en vertrekken al weer vroeg in het voorjaar naar het noorden. In onze omgeving volgen de ganzen 's-winters de vorstgrens.

grauwegansIMGP2279

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora