Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Als broedvogel is de goudplevier uit Nederland verdwenen, maar als doortrekker wordt de vogel bijna het gehele jaar in Nederland waargenomen. In Nederland komen twee verschillende vormen van de goudplevier voor. De zuidelijke vorm broedde vroeger in Nederland, terwijl de noordelijke vorm vooral in het voorjaar en najaar als doortrekker Nederland massaal aandoet. De zuidelijke goudplevieren zijn minder duidelijk getekend dan de noordelijke en hebben ook minder zwart in het verenkleed.

Goudplevieren zoeken in grote groepen naar voedsel in weilanden of op het wad. In weilanden worden ze vaak gezien samen met kieviten. Ze hebben een voorkeur voor droge grond. Met hun korte stevige snavel trekken ze pieren en duizendpoten uit de grond.

Het voedsel van Goudplevieren bestaat uit Insecten, schelpdieren en andere ongewervelden, met hun korte stevige snavel trekken ze pieren en duizendpoten uit de grond.
De vogels eten ook gras en zaden.

 

goudplevier5

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora