Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Fuut (Podiceps cristatus)
Futen zijn duikers, ze jagen op vis en ook wel op waterinsecten. Meestal is de tijd dat ze onder water zijn kort (20-30 seconden), maar soms zijn ze wel meer dan een minuut onder water. Evenals Dodaarzen zijn ze gebonden aan helder, enigszins eutroof, visrijk water.
Futen broeden op drijvende nesten bij ruig begroeide waterkanten.
Jonge futen hebben een opvallend fraai gestreept uiterlijk. Als ze heel jong zijn "varen" ze vaak mee op de rug van de ouders.

Ze zijn bijna het hele jaar, maar vooral in het voorjaar, te zien in de Wageningse Bovenpolder en in de Blauwe Kamer.

fuutIMGP1550

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora