Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Dodaars (Tachybaptus ruficollis)
De dodaars is een kleine fuut-achtige vogel. Hij ziet er uit als een speelgoedeendje.
Dodaarzen zijn duikers, ze jagen op vis, waterinsecten, wormen en schelpdieren. Evenals futen zijn ze gebonden aan helder, enigszins eutroof, visrijk water. Bij het duiken zijn ze meestal 10 -20 sec onder water, aanmerkelijk korter dan futen en aalscholvers; bovendien is hun verplaatsing onder water vrij gering, meestal niet meer dan een paar meter, terwijl futen en aalscholvers wel 10 tot 30 meter onder water zwemmen.

Dodaarzen broeden op drijvende nesten bij ruig begroeide waterkanten. Ze zijn bijna het hele jaar te zien maar in het voor- en najaar heb je de meeste kans om Dodaarzen waar te nemen.

In vroegere tijden was de Dodaars een gewone verschijning in de Grift. Na een vele slechte jaren gaat het beter. Dat komt o.a. door verbetering van de waterkwaliteit en verwildering van de oevervegetatie.

dodaarsIMGP3413

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora