Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Casarca (Tadorna ferruginea)
De Casarca is een forse gans-achtige eend.
Direct herkenbaar aan de mooie roest-bruine kleur. De mannetjes hebben een donkere halsring.
De meeste Casaca's zijn doortrekkers, ze zijn afkomstig uit warmere streken, Zuid-oost Europa en Afrika. De laatste tijd worden er ook broedparen in Nederland gemeld.
Evenals Bergeeden, broeden Casarca's in holen, holle bomenof in een dichte oever vegetatie.

casarca

refs.: vogelbescherming,

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora