Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Carolina eend (Aix sponsa)
De Carolina eend is een exotisch uitziende vogel. Van oorsprong is deze eend een amerikaanse soort. Tegenwoordig worden Carolina eenden als siereenden in gevangenschap gehouden. Incidenteel worden verwilderde of ontsnapte exemplaren aangetroffen langs de oever van de Grift. In het voorjaar is er de grootste kans om een paartje Carolina eenden te zien.
Het is niet bekend of de Carolina eend in het Binnenveld broedt.
 

carolinaeendIMGP2808

refs.: vogelbescherming,

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora