Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Canadese gans (Branta canadensis)
Canadese ganzen komen sinds de 17e eeuw in Europa voor. Ze werden toen voor consumptie en voor de jacht uit Noord Amerika geimporteerd.
Canadese ganzen leven in drassige gebieden in de buurt van ondiep water. Ze fourageren in wei
landen en eten daar gras en verse blaadjes van struiken. In ondiep water zie je ze vaak grondelend fourageren, ze zoeken dan de bodem af naar waterplanten.

De vogels zijn bijna het hele jaar, maar vooral in de winter, te zien langs de Grift, de Kooiweg, in de Blauwe Kamer en in de Wageningse Bovenpolder.

canadesegans1

refs.: vogelbescherming,ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora