Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

In Nederland komen Bontbekplevieren voor als doortrekkers en broedvogels . De vogels die hier broeden, overwinteren in Zuidwest Europa. en in Noord Afrika. De doortrekkers zijn afkomstig uit het hoge noorden, ook zij overwinteren in Zuid Europa en Noord Afrika. In het Binnenveld zijn doortrekkende Bontbekplevieren te zien in het voorjaar, als ze passeren vanuit het zuiden op weg naar hun noordelijk gelegen broedplaatsen en in het najaar als ze naar het zuiden trekken.
Als voedselgebied prefereren Bontbek- plevieren schaars begroeide terreinen, zoals zand en modderbanken en oeverzones van rivieren en plassen. Ze zoeken daar naar waterinsecten, kleine kreeftachtigen en slakjes.
De vogels zijn nogal schuw en bovendien klein. Dat betekent dat je ze niet zo makkelijk waarneemt.
 

Bontbekplevier20mei11

refs.: vogelbescherming, Alterra,
ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora