Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Blauwe reiger (Ardea cinerea)

De Blauwe reiger komt vrij algemeen voor in het Binnenveld. Het is een vrij schuwe vogel. Vroeger werd hij bejaagd. Sinds 1963 is de blauwe reiger in Nederland beschermd daarna werd de Blauwe reiger een veel voorkomende broedvogel in Nederland.
De Blauwe reiger is zowel standvogel als trekvogel. In de winter trekken ze naar zuidelijkere streken tot zelfs in Afrika, maar er zijn er ook die 's-winters in Nederland blijven. De Blauwe reiger is wel vorst-gevoelig; is de winter
streng dan sterven veel van de standvogels.
Langs slootkanten en in ondiep water jagen Blauwe reigers op vissen, kikkers en zelfs ringslangen. In weilanden verschalken ze mollen, veldmuizen en zelfs ratten.

In de vlucht zijn Blauwe reigers te herkennen aan de ingetrokken hals (in S-vorm) en de naar achteren uitstekende poten.

 

blauwereigerIMGP1870

refs.: vogelbescherming,ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora