Binnenveld Vogels

naar hoofdmenu
Inhoud
Bergeend
Carolina eend
Casarca

Grote Zaagbek
Krakeend
Kuifeend
Nijlgans
Pijlstaart

Slobeend
Smient
Tafeleend

Wilde eend
Wintertaling
Zomertaling

Canadese gans
Grauwe gans
Brandgans

Kolgans

Aalscholver
Dodaars
Fuut

Knobbelzwaan
Kleine zwaan
Wilde zwaan


Blauwe reiger
Grote zilverreiger
Ooievaar
Lepelaar

Kleine plevier1
Kleine plevier2
Bontbekplevier
Goudplevier
Groenpootruiter
Grutto
Kievit
Oeverloper
Scholekster
Kluut
Tureluur
Watersnip
Wulp

Bosrietzanger

Kleine karekiet
Grote karekiet
Rietgors

Naar vervolg Vogels Binnenveld
naar hoofdmenu


Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
Broedkolonies van Aalschovers liggen in de buurt van waterrijke gebieden zoals de Blauwe Kamer.
Aalscholvers leven van de visvangst. Ze zijn weinig kieskeurig wat de soort vis betreft. Aalscholvers jagen in betrekkelijk diep, helder en visrijk water zoals de Nederrijn en de Grift. Een duik duurt meestal 20 - 30 seconden. Een gevangen vis wordt met de snavel vast gehouden en pas naar binnen gewerkt als de Aalscholver weer boven water is.
Het verenkleed van Aalscholvers is niet erg waterafstotend. Na een jacht op vis zijn ze door en door nat en ze zoeken dan een plek, (vaak in een boom of op een paal) waar ze met wijd uitgespreide vleugels hun veren drogen.
In koude winters trekken de in Nederland broedende Aalscholvers naar het zuiden (Frankrijk en zelfs Noord Afrika), vogels uit noordelijkere streken komen dan overwinteren in Nederland.

aalscholverIMGP3630

refs: vogelbescherming ; alterra ; ivn

email link naar: Binnenveld ; Libellen ; Flora